Home > privacy

Privacy
Privacyverklaring KEUKEN1DESIGN

Versie 2.0

Deze pagina is voorhet laatst aangepast op 25 mei 2018.

Over het privacy beleid
KEUKEN1DESIGN geeft veel om privacy. En verwerkt daarom uitsluitendgegevens die ze nodig heeft voor (het verbeteren van de dienstverlening) engaat zorgvuldig om met de informatie die ze over u en uw gebruik van dediensten heeft verzameld. Ze stelt uw gegevens nooit voor commerciëledoelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van dewebsite en de daarop ontsloten dienstverlening van KEUKEN1DESIGN. Deingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018, met hetpubliceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaandeversies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door KEUKEN1DESIGNworden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welkevoorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook legtKEUKEN1DESIGN aan u uit op welke wijze ze uw gegevens opslaat en hoe dezegegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft metbetrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Algemeen
KEUKEN1DESIGN, gevestigd aan de Vlasakker 43 - 3417 XT Montfoort, isverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven indeze privacyverklaring.

Contactgegevens
KEUKEN1DESIGN
Vlasakker 43 - 3417 XT Montfoort
+31 (0)6 55 187 650
www.keuken1design.nl
info@keuken1design.nl

Gert Oorschot is de functionaris Gegevensbescherming vanKEUKEN1DESIGN. Hij is te bereiken via info@keuken1design.nl

Persoonsgegevens dieverwerkt worden
KEUKEN1DESIGN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site endraagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijkwordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om bestellingen zo snel engemakkelijk mogelijk te laten verlopen en voor een correctebedrijfsadministratie. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitendgebruiken met uw toestemming.

KEUKEN1DESIGN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierondervindt u een overzicht van de persoonsgegevens die KEUKEN1DESIGN verwerkt:

·        Voor- en achternaam

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer(s)

·        E-mailadres(sen)

·        Voor zakelijke contacten: KVK registratie en BTWnummer

·        Gegevens over uw activiteiten op onze website

·        Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden gebruikt voor:

·        Het verwerken en/afhandelen van uw betaling

·        Uitvoeren van diensten

·        Afhandelen van facturen en betalingen

·        U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig isom onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·        U te informeren over wijzigingen van diensten enproducten

·        Verschaffen van inhoudelijke informatie overinhoudelijke wijzigingen van producten en diensten

·        Verschaffen van informatie over wijziging vanprijzen en voorwaarden

·        Om goederen en diensten bij u af te leveren

·        KEUKEN1DESIGN analyseert uw gedrag op de websiteom daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af testemmen op uw voorkeuren

·        KEUKEN1DESIGN verwerkt ook persoonsgegevens alswij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben vooronze belastingaangifte.

Bewaren van gegevens
KEUKEN1DESIGN zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dat striktnoodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn ismaximaal 2 jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening,tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.Factuurgegevens hebben wij nodig voor de Belastingaangifte tot zeven jaar nahet plaatsen van een order.

Delen vanpersoonsgegevens
KEUKEN1DESIGN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt dezeuitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uof om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevensverwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgenvoor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.KEUKEN1DESIGN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevensworden gedeeld met de volgende organisaties:

·        Basecone – voor een correctebedrijfsadministratie

·        Flynth – voor een correcte bedrijfsadministratie

·        ABN Amro – voor het afhandelen van betalingen

·        Google – wij maken gebruik van Google Analyticswaar wij gegevens op een website verzamelen

·        Outlook – beheren van mail

·        Qweb – hosting en mail

·        KPN

·        Leveranciers – welke benodigdheden leveren voorhet desbetreffende project op locatie.

·        PC Hulplijn – voor technische ondersteuning

*Indien gewenst kan er een lijst opgevraagd worden metdaarin een overzicht van de desbetreffende partijen.

KEUKEN1DESIGN heeft niet de intentie gegevens te verzamelenover websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebbenvan hun ouders of voogd. KEUKEN1DESIGN kan echter niet controleren of eenbezoeker ouder dan 16 jaar is. KEUKEN1DESIGN raadt dan ook ouders aan betrokkente zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat ergegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als uervan overtuigd bent dat KEUKEN1DESIGN zonder die toestemming persoonlijkegegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viainfo@keuken1design.nl

Beveiliging vangegevens
KEUKEN1DESIGN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevensniet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contactmet ons op via info@keuken1design.nl.

De gegevens die op de website ingevuld worden, worden alleengebruikt voor de verwerking van diensten. KEUKEN1DESIGN waardeert hetvertrouwen dat u in ons stelt en daarom zal zij uw gegevens verwerken met degrootst mogelijke zorg. Wanneer u een order plaatst, worden uw gegevens tenalle tijden beschermd en vertrouwelijk gebonden.

Cookies ofvergelijkbare technieken
KEUKEN1DESIGN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of teverwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door KEUKEN1DESIGN en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij KEUKEN1DESIGN een verzoekkunt indienen om persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestandnaar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoektot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevensof verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uwpersoonsgegevens sturen naar info@keuken1design.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagtKEUKEN1DESIGN u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee testuren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strookmet nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN)zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. KEUKEN1DESIGN reageert zo snelmogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. KEUKEN1DESIGN wil u er tevensop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij denationale toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via devolgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons